Likwidator przedsiębiorstwa „Midrex” Michalak Wiesław, Michalak Danija Sp. J. w likwidacji (KRS: 144997) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

  1. Nieruchomości położonej przy ul. Włościańskiej 9 w mieście Brzeg, w powiecie brzeskim w woj. Opolskim, stanowiących działkę nr 514/3 zabudowaną budynkami warsztatowo-magazynowymi z częścią biurową (KW nr OP1B/00026205/7) za cenę wywoławczą 2.303.000,00 zł.
  2. Nieruchomości położonych przy ul. Cichej w mieście Grodków, w powiecie brzeskim w woj. opolskim, stanowiących działkę nr 256/2 zapisaną w KW nr OP1N/00019837/6, działkę nr 256/3 zapisaną w KW nr OP1N/00007121/7, działkę nr 256/7 zapisaną w KW nr OP1N/00045662/9 jako jeden kompleks za cenę wywoławczą 565.475,00 zł NETTO.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek spółki nr 98 1750 1194 0000 0000 1233 7078 najpóźniej w dniu 02 czerwca 2022r. W przypadku oferty na kilka nieruchomości wpłacone wadium musi być sumą wadiów cząstkowych.

Oferty można złożyć do 02 czerwca 2022r. listem poleconym z dopiskiem „Midrex - przetarg” na adres Biuro Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 czerwca 2022r. o godz. 14:30 w Biurze Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem można zapoznać się na stronie internetowej likwidatora www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Więcej informacji pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego likwidator może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

 

Operat szacunkowy 01

Operat szacunkowy 02

Regulamin przetargu