Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Ujazd (47-143) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

  1. Udział 8/6912 w nieruchomości będącej działką nr 2680 obręb Stary Sącz o powierzchni 0,1205 ha stanowiącą grunty orne zabudowane za cenę minimalną 179,00 zł netto.
  2. Udział 8/6912 w nieruchomości będącej działkami nr 2537, 2655, 2854, 2861 obręb Stary Sącz o powierzchni 0,9848 ha stanowiącą grunty rolne zabudowane za cenę minimalną 1.049,00 netto.

Z regulaminem przetargu oraz opisem oraz oszacowaniem można zapoznać się na stronie www.syndyk.opole.pl oraz w Biurze Syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 48 1140 2004 0000 3802 7973 7116 (Kod BIC/SWIFT: mBank – BREXPLPWMBK; IBAN: PL 48 1140 2004 0000 3802 7973 7116) najpóźniej w dniu 28 września 2021r. W przypadku oferty na kilka nieruchomości wpłacone wadium musi być sumą wadiów cząstkowych.

Oferty można złożyć do 28 września 2021r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 207/19 of- przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2021r. o godz. 10:30 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy