Ola Prządo

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Ligocie Turawskiej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 46/18 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej o przeznaczeniu pod działalności gospodarczą i pod zalesienie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 332/73 położonej w Ligocie Turawskiej gm. Turawa (księga wieczysta KW nr OP1O/00114866/5) za cenę 64.000,00 zł.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% wartości oszacowania, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 14 1020 2528 0000 0302 0499 2527 najpóźniej w dniu 12 kwietnia 2019r.

Oferty można złożyć do 12 kwietnia 2019r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 46/18 of - przetarg nieruchomości” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 kwietnia 2019r. o godz. 9:30 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy

Ogłoszenie upadłości