Syndyk masy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 4/21 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

  1. Nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalno-gospodarczym przy ul. Szerokiej 4 w Komprachcicach (46-070) opisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00105427/0. Cena wywoławcza wynosi 179.000,00 zł.
  2. Udział 1/8 w prawie własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 1359 i 1390, obręb 0024 Komprachcice, dla których prowadzona jest księgo wieczysta KW nr OP1O/00023036/3. Cena wywoławcza wynosi 7.480,00 zł

 

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 50 2490 0005 0000 4600 7198 0413 najpóźniej w dniu 03 sierpnia 2022r.

Oferty można złożyć do 03 sierpnia 2022r. listem poleconym z dopiskiem „Przetarg – V GUp 4/21 of” na adres: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 sierpnia 2022r. o godz. 11:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Więcej informacji pod numerem 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Operat szacunkowy 01

Operat szacunkowy 02

Regulamin przetargu