Marek Kalinowski

Syndyk masy upadłości Marka Kalinowskiego zam. Raciborska 77, 47-208 Reńska Wieś ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej, składającej się z działki nr 993 m.4, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym o powierzchni 260m2, położonej w Reńskiej Wsi przy ul. Raciborskiej 77, o powierzchni 1.179m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr OP1K/00002830/2 za cenę nie niższą niż 324.750,00 zł.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 32.475,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 09 1090 2138 0000 0001 3432 2031 najpóźniej w dniu 12 października 2018r.

Oferty można złożyć do 12 października 2018 r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 11/16 of - przetarg” na adres Biuro Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres Biura Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 października 2018r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole. 

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. 

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Operat szacunkowy

Regulamin przetargu

Syndyk masy upadłości Marka Kalinowskiego zam. Raciborska 77, 47-208 Reńska Wieś ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

Nieruchomość stanowiącą połączone budynki oddane do użytku w 1982 i 1994r., zlokalizowane na działce budowlanej nr 993 o powierzchni 0,1179 ha, obręb 0084 Reńska Wieś, arkusz mapy 4, opisana w księdze wieczystej nr OP1K/00002830/2, za cenę nie mniejszą niż 500.000,00 zł.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 50.000,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 09 1090 2138 0000 0001 3432 2031 najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2018r.

Oferty można złożyć do 20 kwietnia 2018 r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 11/16 of - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 kwietnia 2018r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Regulamin sprzedaży

Operat szacunkowy