Lidia Bimer

Syndyk masy upadłości Lidii Bimer zamieszkałej w Gąsiorowicach (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 14/17 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1. Udziału 3/5 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Gąsiorowicach, gm. Jemielnica, o pow. 0,1125 ha, składającej się z działek nr 356/10 i 375, zabudowanej budynkiem mieszkalnymi oraz budynkami gospodarskimi o przeznaczeniu rolniczym, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich OP1S/68933/1, o wartości oszacowania 72.960,00 zł

2. Nieruchomości gruntowej rolnej, o łącznej pow. 7,7673 ha, stanowiącej rolę i łąkę, składającej się z działek 589, 590, 610/3, 973, 974, 998, 64, 79, położonej w Gąsiorowicach, gm. Jemielnica, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich OP1S/00013687/1 o łącznej wartości oszacowania 261.599,01 zł z czego

a. Wartość działki nr 589 wynosi 27.448,00 zł

b. Wartość działki nr 590 wynosi 23.500,16 zł

c. Wartość działki nr 610/3 wynosi 129.481,55 zł

d. Wartość działki nr 973 wynosi 5.873,90 zł

e. Wartość działki nr 974 wynosi 13.267,80 zł

f. Wartość działki nr 998 wynosi 12.700,00 zł

g. Wartość działki nr 64 wynosi 18.513,60 zł

h. Wartość działki nr 79 wynosi 30.814,00 zł

Ustala się wadium w wysokości 10% wartości oszacowania, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 08 1090 2183 0000 0001 3464 0038 najpóźniej w dniu 03 sierpnia 2018 r. W przypadku oferty na kilka nieruchomości wpłacone wadium musi być sumą wadiów cząstkowych.

Oferty można złożyć do 03 sierpnia 2018 r. listem poleconym z dopiskiem ‘’Lidia Bimer - przetarg nieruchomości” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 sierpnia 2018 r. o godz. 12:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

 

Operat 01

Operat 02

Operat 03

Regulamin

Ogłoszenie upadłości