Iwona Wilczek

Syndyk masy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 13/21 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż udziału 3/40 w nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr OP1O/0009285/9 położonej przy ul Żniwnej 1 w Opolu. Cena wywoławcza wynosi 21.600,00 zł.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 05 2490 0005 0000 4600 2864 7540 najpóźniej w dniu 02 czerwca 2022r.

Oferty można złożyć do 02 czerwca 2022r. listem poleconym z dopiskiem „Przetarg – V GUp 13/21 of” na adres: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 czerwca 2022r. o godz. 12:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Więcej informacji pod numerem 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

 

Operat szacunkowy

Regulamin przetargu