Iwona Czaniecka

Syndyk masy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 101/21 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

  1. Lokalu mieszkalnego położonego w Malerzowice Małe 14/1, 48-385 Otmuchów (KW nr OP1N/00048769/0). Cena minimalna wynosi 67.800,00 zł
  2. Gruntów ornych położonych w Malerzowice Małe, 48-385 Otmuchów (KW nr OP1N/00050891/1). Cena minimalna wynosi 3.800,00 zł.
  3. Gruntów ornych położonych w Malerzowice Małe, 48-385 Otmuchów (KW nr OP1N/00048770/0). Cena minimalna wynosi 4.150,00 zł.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 86 2490 0005 0000 4600 3691 4750najpóźniej w dniu 02 czerwca 2022r.

Oferty można złożyć do 02 czerwca 2022r. listem poleconym z dopiskiem „Przetarg – V GUp 101/21 of” na adres: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 czerwca 2022r. o godz. 15:30 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Więcej informacji pod numerem 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

 

Operat szacunkowy 01

Operat szacunkowy 02

Operat szacunkowy 03

Regulamin przetargu