Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Ujazd (47-143) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

  1. Działki nr 278/6 obręb Olszowa zabudowanej dwoma garażami, położonej w Olszowa - Księży Las, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW OP1S/00049556/5 za cenę minimalną 12.000,00 zł (netto)
  2. Udziału 406/1000 w gruncie rolnym - ogródek działkowy, położonego na działce nr 276/1 obręb Olszowa, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW OP1S/00049562/0 za cenę minimalną 1.000,00 zł
  3. Kompleks działek do kupienia wyłącznie razem za cenę minimalną 19.000,00 zł stanowiący:
    1. Działki nr 1357/4 obręb Obidza w gminie Łącko, stanowiąca grunty orne o obszarze 0,3 ha
    2. Udziału 1/3 w działce nr 1357/6 obręb Obidza w gminie Łącko o obszarze 0,06 ha będąca drogą

Z regulaminem przetargu oraz opisem oraz oszacowaniem można zapoznać się na stronie www.syndyk.opole.pl oraz w Biurze Syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 94 1140 2004 0000 3302 7973 7115 (Kod BIC/SWIFT: mBank – BREXPLPWMBK; IBAN: PL 94 1140 2004 0000 3302 7973 7115) najpóźniej w dniu 28 września 2021r. W przypadku oferty na kilka nieruchomości wpłacone wadium musi być sumą wadiów cząstkowych.

Oferty można złożyć do 28 września 2021r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 206/19 of- przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2021r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole. 

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy 01

Operat szacunkowy 02

Operat szacunkowy 03