Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Pisarzowice ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

Nieruchomość stanowiącą budynek murowany kryty dachówką, mieszkalny po kapitalnym remoncie o pow. użytkowej 232 m2, wyposażony w wentylację mechaniczną, z pomieszczeniami gospodarczymi o pow. 98 m2, zlokalizowany na działce budowlanej nr 398/1 obręb Kościerzyce, o powierzchni 1444 m2, opisana w księdze wieczystej nr OP1B/00026764/3, za cenę nie mniejszą niż 253.000,00zł.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 25.300,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 68 1090 2138 0000 0001 3432 2036 najpóźniej w dniu 02 października 2019r.

Oferty można złożyć do 02 października 2019r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 43/16 of - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 października 2019r. o godz. 09:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy