Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Unilux System Sp. z o.o. w upadłości (KRS: 372911, NIP: 7543022736) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowe:

1.      O przeznaczeniu przemysłowo-usługowym położoną w Choruli (gmina Gogolin) przy ul. Kamiennej o powierzchni 2,003 ha (działka nr 107/46, KW nr OP1S/00060639/4) za cenę 451.000,00 zł NETTO

2.      Będące gruntami rolnymi (częściowo pod zabudowę jednorodzinną) w miejscowości Lubienia (gmina Popielów) przy ul. Polnej o powierzchni 1,1 ha (działki nr 231 i 232/2, KW nr OP1B/00038888/5) za cenę 22.000,00 zł NETTO

3.      Będące gruntami ornymi w miejscowości Lubienia (gmina Popielów) o powierzchni 0,51 ha (działka nr 233/2, KW nr OP1B/00039154/8) za cenę 10.000,00 zł NETTO

4.      Będące gruntami rolnymi w miejscowości Dąbrowa (gmina Dąbrowa) o powierzchni 0,6876 ha (działka nr 209/1, KW nr OP1O/00064333/4) za cenę 28.000,00 zł NETTO

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 74 1090 2138 0000 0001 3764 6215 najpóźniej w dniu 09 marca 2020r.

Oferty można złożyć do 09 marca 2020r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 137/18 - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2020r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Regulamin przetargu

Operaty szacunkowe