Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Linopłyt" SA w Wołczynie

Syndyk masy upadłości Opolskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego LINOPŁYT S. A. w likwidacji w upadłości z siedzibą ul. Fabryczna 4, 46-250 Wołczyn, NIP: 7510002444, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1.       udział 9087/10000 w nieruchomości zabudowanej położonej na działce nr 675 z m. 8 obręb Wołczyn–miasto, Wołczyn ul. Młyńska 18 (Rzeczna 11,13) opisana w księdze wieczystej nr OP1U/00059886/2, wartość oszacowania wynosi 808.000,00 zł;

2.       prawo wieczystego użytkowania gruntu składającego się z działek o nr 322, 324/7, 324/10, 324/11, 324/12, 324/14, 324/18 wszystkie z mapy 4 i 5 obręb Wołczyn – miasto, Wołczyn ul. Fabryczna 2, o łącznym obszarze 17,3751 ha, zabudowane budynkami przemysłowymi, opisana w księdze wieczystej nr OP1U/00016318/7, wartość oszacowania wynosi 1.804.000,00 zł. Zespół w/w działek gruntowych dzieli się na kompleksy:

a.       działka nr 322, 324/7, 324/10 o łącznym obszarze 10,0696 ha, wartość oszacowania wynosi 1.046.000,00 zł,

b.       działka nr 324/11, 324/12 oraz udział 1/2 w działce nr 324/14 o łącznym obszarze 3,7691 ha, wartość oszacowania wynosi 391.000,00 zł,

c.       działka nr 324/18 i udział 1/2 w działce nr 324/11 o łącznym obszarze 3.5364 ha, wartość oszacowania wynosi niż 367.000,00 zł;

3.       prawo użytkowania wieczystego działki nr 751 z mapy 9. obręb Wołczyn o obszarze 1,6431 ha, zabudowana, opisana w księdze wieczystej nr OP1U/00016318/7, wartość oszacowania wynosi  81.000,00 zł.

Oferty mogą dotyczyć wszystkich wymienionych nieruchomości lub wybranych. W przypadku nieruchomości opisanej w punkcie 2. dopuszcza się złożenie oferty na nabycie wybranych kompleksów. Zaoferowana cena nie może być niższa niż wartość oszacowania.

Ustala się wadium w wysokości 10% wartości oszacowania, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 92 1090 2138 0000 0001 3413 9438 najpóźniej w dniu 25 maja 2017 r. W przypadku oferty na kilka nieruchomości wpłacone wadium musi być sumą wadiów cząstkowych.

Oferty można złożyć do 25 maja 2017 r. listem poleconym z dopiskiem „LINOPŁYT - przetarg nieruchomości” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2017 r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Regulamin przetargu

Operat 01

Operat 02 

Operat 03

 

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym spółki Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Linopłyt” SA w likwidacji w upadłości z siedzibą w Wołczynie (sygnatura akt V GUp 8/17) ogłasza w trybie art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ust. 5 ustawy Prawo upadłościowe, że syndyk ukończył opis i oszacowanie objęte masą upadłości nieruchomości położone w Wołczynie (46-250) na ul. Fabrycznej 2 objętą księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku KW nr OP1U/00016318/7, na ul. Młyńskiej 18 objętą księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku KW nr OP1U/00059886/2 oraz działkę nr 751 z m. 9 obręb 0069-Wołczyn objętą księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku KW nr OP1U/00016318/7.

Złożone do akt postępowania operaty można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa w Opolu ul. Ozimska 60A oraz w Biurze Syndyka w Opolu, ul. Światowida 2 p. 20 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie pod numerem 692869248).

Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia, powołując się na sygn. akt V GUp 8/17.

Obwieszczenie w MSiG

Operat 01

Operat 02

Operat 03