Syndyk masy upadłości Opolskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego LINOPŁYT S. A. w likwidacji w upadłości z siedzibą ul. Fabryczna 4, 46-250 Wołczyn, NIP: 7510002444, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1. Udziału 9087/10000 w nieruchomości zabudowanej położonej na działce nr 675 z m. 8 obręb Wołczyn–miasto, Wołczyn ul. Młyńska 18 (Rzeczna 11,13) opisana w księdze wieczystej nr OP1U/00059886/2, wartość oszacowania wynosi 734.229,60 zł.

2. Prawa wieczystego użytkowania gruntu składającego się z działek o nr 324/31, 324/33, 324/35, 324/18 wszystkie z mapy 4 i 5 obręb Wołczyn – miasto, Wołczyn ul. Fabryczna 2, o łącznym obszarze 7,3055 ha, zabudowane budynkami przemysłowymi, opisana w księdze wieczystej nr OP1U/00016318/7, łączna wartość oszacowania wynosi 704.033,00 zł. Zespół w/w działek gruntowych dzieli się na kompleksy:

a. działka nr 324/31, 324/33 o łącznym obszarze 3,2891 ha, wartość oszacowania wynosi 341.205,00 zł,

b. działka nr 324/18, 324/35 o łącznym obszarze 3.4962 ha, wartość oszacowania wynosi niż 362.828,00 zł;

3. Prawa użytkowania wieczystego działki nr 324/28 z m. 4 i 5, /obręb Wołczyn, zabudowanej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1U/00016318/7, wartość oszacowania 244.000,00 zł.

4. Prawa użytkowania wieczystego działki nr 751 z mapy 9. obręb Wołczyn o obszarze 1,6431 ha, zabudowana, opisana w księdze wieczystej nr OP1U/00016318/7, wartość oszacowania wynosi 81.000,00 zł.

Ustala się wadium w wysokości 10% wartości oszacowania, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 92 1090 2138 0000 0001 3413 9438 najpóźniej w dniu 03 sierpnia 2018 r. W przypadku oferty na kilka nieruchomości wpłacone wadium musi być sumą wadiów cząstkowych.

Oferty można złożyć do 03 sierpnia 2018 r. listem poleconym z dopiskiem „LINOPŁYT - przetarg nieruchomości” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

 

 

Operat 01

Operat 02

Operat 03

Regulamin przetargu