Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Metal Hahn Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 363722, NIP: 9910472870) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

Zorganizowanego zespołu składników materialnych (nieruchomość oraz wyposażenie techniczne i wzory produkcyjne, materiały z magazynu materiałów) za cenę nie niższą od wartości oszacowania w wysokości 1.219.418,80 zł (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemnaście 80/100 złotych), z czego:

- 718.000,00 – to wartość nieruchomości;

- 471.418,80 – to wartość maszyn, urządzeń i wzorów produkcyjnych,

- 30.000,00 – to wartość materiałów produkcyjnych

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 121.941,80 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 27 2490 0005 0000 4530 9562 8404 najpóźniej w dniu 1 czerwca 2018r.

Oferty można złożyć do 1 czerwca 2018r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 1/16 - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 czerwca 2018r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Operat szacunkowy

Opinia techniczna 01

Opinia techniczna 02

Regulamin przetargu