Inparco Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu

Syndyk masy upadłości INPARCO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż udziału wynoszącego 6329/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz w prawie własności budynku administracyjno-socjalnym położonym w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Powstańców 70.

Dla nieruchomości Sad Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczysta nr OP1K/00054489/5.

Warunki przetargu:

  1. Szczegółowe warunki przetargu zostały opisane w Regulaminie przetargu, który zamieszczony został na stronie internetowej syndyka: www.syndyk.opole.pl.
  2. Cena zaoferowana przez oferenta nie może być niższa od 378.000,00 zł, tj. wartości oszacowania.
  3. Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, do dokonania wpłaty wadium w złotych polskich na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 22 2490 0005 0000 4520 8310 2627, w wysokości wykazanej w Regulaminie przetargu, o którym mowa wyżej.
  4. Kryterium wyboru oferty zostało szczegółowo opisane w Regulaminie przetargu. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze sprzedażą.
  5. Ofertę należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „INPARCO -- przetarg nieruchomości”, na adres Biuro Syndyka ul. Światowida 2 p.20, 45-325 Opole, nie później niż do dnia 13 stycznia 2017r. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do syndyka.
  6. Rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 14 stycznia 2017r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki, ul. Powstańców 70, Kędzierzyn-Koźle. Protokół z rozpoznania ofert udostępniony zostanie w siedzibie biura syndyka.
  7. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, jego opisie i oszacowaniu oraz warunkach przetargu można przeglądać w godzinach od 9:00 do 14:00 w biurze syndyka ul. Światowida 2 p.20, 45-325 Opole do dnia 06 stycznia 2017r. po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie pod numerem 692 869 248.

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn.

Operat szacunkowy

Regulamin przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości INPARCO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanych 

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

1. Lokal użytkowy położony w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Powstańców 70 / IVB, o powierzchni użytkowej równej 60,32 m2, opisany w księdze wieczystej nr OP1K/00055992/1:

2. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej przemysłowej położonej w Kędzierzynie- Koźlu przy ul. Powstańców 70, opisana w księdze wieczystej nr OP1K/00034581/4. Działka gruntowa nr 1210/27 o powierzchni 2,1281 ha, zabudowana budynkami przemysłowymi o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 7,5 tys. m²;

3. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej przemysłowej położonej w Kędzierzynie- Koźlu przy ul. Powstańców 70, opisana w księdze wieczystej nr OP1K/00054489/5. Działka gruntowa nr 1210/26 o powierzchni 0,1130 ha, zabudowana budynkiem administracyjno-socjalnym o powierzchni użytkowej wynoszącej 976,44 m²,

4. Nieruchomość gruntowa położona w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Gajowej 2, opisana w księdze wieczystej nr OP1K/00045924/1. Działka gruntowa nr 1496/5 o powierzchni 0,0080 ha, zabudowana budynkiem handlowym o powierzchni użytkowej wynoszącej 57,53 m²,

 

Warunki przetargu:

1. Szczegółowe warunki przetargu zostały opisane w Regulaminie przetargu, który zamieszczony został na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl.

2. Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, do dokonania wpłaty wadium w złotych polskich na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 22 2490 0005 0000 4520 8310 2627, w wysokości wykazanej w Regulaminie przetargu, o którym mowa wyżej.

3. Kryterium wyboru oferty zostało szczegółowo opisane w Regulaminie przetargu. Do ceny nabycia zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze sprzedażą.

4. Ofertę należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „INPARCO -- przetarg nieruchomości”, na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Horoszkiewicza 6/B101, 45-301 Opole, nie później niż do dnia 04 kwietnia 2016 r. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do syndyka.

5. Rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki, ul. Powstańców 70, Kędzierzyn-Koźle. Protokół z rozpoznania ofert udostępniony zostanie w siedzibie biura syndyka.

6. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, jego opisie i oszacowaniu oraz warunkach przetargu można przeglądać w godzinach od 9:00 do 14:00 w biurze syndyka ul. Horoszkiewicza 6/B101, 45-301 Opole do dnia 25 marca 2016 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie pod numerem 692 869 248.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Regulamin przetargu

Operat 01

Operat 02

Operat 03

Operat 04

 

Przetarg na nieruchomości spółki INPARCO sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z terminem otwarcia w dniu 06.02.2016 został unieważniony w całości przez syndyka masy upadłości.

 

Planowane jest powtórzenie przetargu z początkiem marca br.

Opis przedmiotu sprzedaży:

 

1. Lokal użytkowy położony w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Powstańców 70 / IVB, o powierzchni użytkowej równej 60,32 m2, opisany w księdze wieczystej nr OP1K/00055992/1.

2. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej przemysłowej położonej w Kędzierzynie- Koźlu przy ul. Powstańców 70, opisana w księdze wieczystej nr OP1K/00034581/4. Działka gruntowa nr 1210/27 o powierzchni 2,1281 ha, zabudowana budynkami przemysłowymi o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 7,5 tys. m².

3. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej przemysłowej położonej w Kędzierzynie- Koźlu przy ul. Powstańców 70, opisana w księdze wieczystej nr OP1K/00054489/5. Działka gruntowa nr 1210/26 o powierzchni 0,1130 ha, zabudowana budynkiem administracyjno-socjalnym o powierzchni użytkowej wynoszącej 976,44 m²,

4. Nieruchomość gruntowa położona w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Gajowej 2, opisana w księdze wieczystej nr OP1K/00045924/1. Działka gruntowa nr 1496/5 o powierzchni 0,0080 ha, zabudowana budynkiem handlowym o powierzchni użytkowej wynoszącej 57,53 m²,

 

Warunki przetargu:

 

1. Szczegółowe warunki przetargu zostały opisane w Regulaminie przetargu, który zamieszczony został na dole ogłoszenia. 

2. Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, do dokonania wpłaty wadium w złotych polskich na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 22 2490 0005 0000 4520 8310 2627, w wysokości wykazanej w Regulaminie przetargu.

3. Kryterium wyboru oferty stanowi zaoferowana cena. Przyjęta zostanie oferta z najwyższą zaoferowaną ceną. W przypadku złożenia ofert równorzędnych nastąpi pomiędzy oferentami licytacja ustna. Do ceny nabycia zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze sprzedażą.

4. Ofertę należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „INPARCO -- przetarg nieruchomości”, na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Horoszkiewicza 6/B108, 45-301 Opole, nie później niż do dnia 29 stycznia 2016 r. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do syndyka.

5. Rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 06 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki, ul. Powstańców 70, Kędzierzyn-Koźle. Protokół z rozpoznania ofert udostępniony zostanie w siedzibie biura syndyka.

6. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, jego opisie i oszacowaniu oraz warunkach przetargu można przeglądać w godzinach od 9:00 do 14:00 w biurze syndyka ul. Horoszkiewicza 6/B108, 45-301 Opole do dnia 25 stycznia 2016 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie pod numerem 692 869 248.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Regulamin sprzedazy