Sprzedaż pawilonu handlowego w Karłowicach

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "BUD-MEL" Jerzy Dobosz (NIP: 7470000886) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż: nieruchomości gruntowej o pow. 0,32ha, na której znajduje się lokal użytkowy (pawilon), położona w Karłowicach (KW nr OP1B/00023862/9) za cenę minimalną 389.600,00 zł

Z regulaminem przetargu, opisem i oszacowaniem można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” Więcej informacji można uzyskać pod numerem 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 29 1090 2503 0000 0001 2137 0493 najpóźniej w dniu 21 grudnia 2023r.

Oferty można złożyć do 21 grudnia 2023r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 78/19 - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole) lub osobiście na adres Biura Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia 2023r. o godz. 14:00 w Biurze Syndyka (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole).

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Operat szacunkowy

Regulamin przetargu