Sprzedaż udziałów w nieruchomościach w Kluczborku oraz Ligocie Zameckiej oraz urządzeń piekarniczych

Syndyk masy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 150/20 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

  1. Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 176 m2 w granicach działki 78/2 położona w Ligocie Zameckiej nr 29A (KW nr OP1U/00035628/2). Cena wywoławcza wynosi 542.400,00 zł
  2. Udział 2/42 we współwłasności zabudowanej budynkiem usługowym na działce 151/2 przy ul. Grunwaldzkiej w Kluczborku (KW nr OP1U/00019954/8). Cena wywoławcza wynosi 72.857,14 zł.
  3. Udział 1/6 we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym i budynkiem produkcyjno-magazynowym na działce nr 75/2 położony w Ligocie Zameckiej nr 35. Cena wywoławcza wynosi 78.666,67,00 zł.
  4. Urządzenia piekarnicze (m.in. piece piekarnicze, komory garownicze, wagodzielarka, wózki piekarnicze). Dokładny spis wraz z cenami znajduje się na stronie syndyka.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 12 1140 2004 0000 3302 8040 9540 najpóźniej w dniu 21 grudnia 2023r.

Oferty można złożyć do 21 grudnia 2023r. listem poleconym z dopiskiem „Przetarg – V GUp 150/20 of” na adres: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia 2023r. o godz. 13:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Więcej informacji pod numerem 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy

Opinia techniczna

Operat szacunkowy

Regulamin przetargu