Sprzedaż udziału w nieruchomości w Moszczance

Syndyk masy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 155/20 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż: Udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej: obręb Moszczanka, działka nr 940, zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym do rozbiórki (KW nr OP1P/00052527/5). Cena wywoławcza wynosi 39.250,00 zł.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 71 1140 2004 0000 3702 8040 9543 najpóźniej w dniu 21 grudnia 2023r.

Oferty można złożyć do 21 grudnia 2023r. listem poleconym z dopiskiem „Przetarg – V GUp 155/20 of” na adres: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia 2023r.o godz. 10:30 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Więcej informacji pod numerem 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy