Udział w gruncie

Syndyk masy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 197/21 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż: 1/3 w nieruchomości, stanowiący działkę nr 1759/2 obręb Chorzew, gm. Kiełczygłów, pow. pajęczański, woj. Łódzkie. (nieruchomość nie posiada Księgi Wieczystej). Cena wywoławcza wynosi 19.000,00 zł.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 65 2490 0005 0000 4600 8619 8209 najpóźniej w dniu 27 września 2023r.

Oferty można złożyć do 27 września 2023r. listem poleconym z dopiskiem „Przetarg – V GUp 197/21 of” na adres: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2023 o godz. 12:30 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. Więcej informacji pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Operat szacunkowy

Regulamin przetargu